Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội

Là nhà cung cấp giải pháp chống ẩm mốc hàng đầu, trách nhiệm xã hội của công ty (CSR) là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi kinh doanh dựa trên nền tảng đạo đức về kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Tầm nhìn, Nhiệm vụ và Giá trị

Tầm nhìn và Giá trị nêu rõ triết lý, nguyên tắc và lý tưởng cốt lõi khi chúng tôi thực hiện mục đích của mình.

Tầm nhìn: được công nhận là nhà cung cấp giải pháp chống ẩm mốc có trách nhiệm với đạo đức, xã hội và môi trường.

Nhiệm vụ: hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ hàng hóa không bị thiệt hại do ẩm mốc trong vận tải đường biển và lưu kho. Bảo tồn giá trị, chống lãng phí.

Giá trị: cung cấp những sản phẩm và dịch vụ xuất sắc; tinh thần tôn trọng lẫn nhau, trung thực, nhanh nhẹn, tuân thủ quy định, tôn trọng bản chất.

Theo tầm nhìn, nhiệm vụ và giá trị của chúng tôi, trách nhiệm doanh nghiệp chính là hoạt động tận tâm, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả trong tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.

Chúng tôi cam kết giữ vững các nguyên tắc trách nhiệm xã hội, cụ thể là trách nhiệm, minh bạch, hành vi đạo đức, tôn trọng lợi ích của các bên liên quan, tôn trọng luật pháp, tôn trọng các quy tắc quốc tế về nhân quyền. Và chúng tôi mong đợi điều tương tự từ các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.

Trong phạm vi ảnh hưởng của mình, chúng tôi ủng hộ chống phân biệt đối xử và không tham gia vào bất kỳ hoạt động lao động cưỡng bức hoặc lạm dụng lao động trẻ em nào. Chúng tôi ủng hộ thực hiện cạnh tranh công bằng và chống tham nhũng, tôn trọng quyền dân sự và chính trị, đồng thời tuân thủ các luật về nghề nghiệp, lao động, sức khỏe và an toàn ở mọi khu vực tài phán mà chúng tôi có hoạt động.