TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Trách nhiệm môi trường

Với việc triển khai hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO 14001 năm 2012, chúng tôi đã thiết lập một khuôn khổ, trong đó chúng tôi phát triển các tiêu chuẩn để giám sát tác động của hoạt động kinh doanh đến môi trường, đồng thời xác định mục tiêu bảo vệ môi trường cụ thể.

Mục tiêu

Chúng tôi,

  • Đảm bảo rằng hoạt động của tất cả các đơn vị kinh doanh và chức năng đều tuân thủ luật bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn bắt buộc liên quan.
  • Thực hiện phát triển và quảng bá sản phẩm dịch vụ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý an toàn.
  • Xác định và giảm mức tiêu thụ năng lượng cũng như giảm mức khí thải nhà kính cả trực tiếp và gián tiếp bằng cách tối ưu hóa thiết bị sản xuất, cải thiện hoạt động phát triển dịch vụ và sản phẩm, và thực hiện các biện pháp phù hợp để giảm lượng khí carbon thải ra.
  • Giảm thiểu chất thải bằng cách phân cấp hệ thống quản lý chất thải (tiêu hủy tại nguồn, tái sử dụng, tái chế và tái xử lý, xử lý chất thải đúng cách và có trách nhiệm) trong suốt quá trình hoạt động sản xuất.