ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยการดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในปี 2555 เราได้กำหนดกรอบการทำงานซึ่งเราพัฒนามาตรฐานสำหรับการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทางธุรกิจและกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

บริษัทมีการประเมินกระบวนการต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเรา

วัตถุประสงค์ของเรา

เรา,

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของธุรกิจและหน่วยงานทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานบังคับ
  • พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้ซ้ำ รีไซเคิล หรือกำจัดได้อย่างปลอดภัย
  • ระบุและลดการใช้พลังงาน รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการปรับอุปกรณ์การผลิตให้เหมาะสม ปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ และการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรา
  • ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้ลำดับชั้นการจัดการของเสีย (หลีกเลี่ยงที่แหล่งกำเนิด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล การแปรรูปการบําบัดของเสียที่เหมาะสม และการกำจัดของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ) ตลอดการดำเนินงานของเรา