ผลิตภัณฑ์และบริการ

SD+

บริการก่อนและหลังการขาย

การใช้งานของสารดูดความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์และ/หรือในกล่องเป็นขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายจากความชื้นแบบองค์รวม ด้วย SD+ เราจึงนำเสนอบริการที่กำหนดได้เองเพื่อระบุความเสี่ยงความเสียหายจากความชื้นที่แหล่งที่มา จัดหาวิธีการป้องกันความเสียหายจากความชื้นที่ดีที่สุดและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเรา

SD+ เป็นแพ็คเกจของบริการที่มีทั้งหมดหรือสามารถเลือกเป็นรายบุคคลได้ตามความต้องการของลูกค้า

การตรวจสอบโรงงาน

การตรวจสอบโรงงานดําเนินการโดยทีมผู้ตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญของเราโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาแหล่งความชื้นที่ซ่อนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโรงงานของคุณ เป็นขั้นตอนสำคัญของการประเมินความเสี่ยงของเราเพื่อจัดหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อกำจัดปัจจัยเสี่ยงที่ตรวจพบที่แหล่งที่มา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การตรวจสอบโรงงานจะครอบคลุมจุดควบคุมโรงงานทั้งหมดตั้งแต่การรับวัตถุดิบผ่านการจัดเก็บ ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการบรรจุสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ และการขนถ่ายสินค้า

สำหรับการตรวจสอบแต่ละครั้ง เราจะออกเอกสารการประเมินโดยละเอียดซึ่งแสดงการประเมินความเสี่ยงสำหรับจุดควบคุมแต่ละจุดของโรงงานและให้การดำเนินการแก้ไขพร้อมคำแนะนำในการแก้ไขโดยละเอียด

ตรวจสอบกับลูกค้าและติดตามผลเพื่อยืนยันการดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบประสิทธิภาพ

การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์

สามารถใช้ร่วมกับการตรวจสอบโรงงานหรือแยกบริการได้ การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เป็นบทเรียนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานขนถ่ายสินค้าในโรงงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจุดควบคุมวิกฤตของตู้สินค้าทางทะเลที่ต้องพิจารณาก่อนการยอมรับตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ให้บริการเดินเรือ เงื่อนไขทางเทคนิคและสุขอนามัยของตู้สินค้าทางทะเลที่จัดเตรียมไว้สำหรับการบรรทุกมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความชื้นระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บในมหาสมุทร

การฝึกอบรมรวมถึงการฝึกปฏิบัติการติดตั้งสารดูดความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์ตามรูปแบบการขนถ่ายสินค้าของโรงงาน/ผู้ขนส่ง

การทดสอบห้องควบคุมสภาพอากาศ

บริษัท ซูเปอร์ดราย ใช้ห้องควบคุมสภาพอากาศเพื่อจำลองผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนในระหว่างการขนส่งทางทะเลต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การทดสอบในห้องควบคุมสภาพอากาศช่วยให้สามารถพัฒนาวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์/สินค้าที่เหมาะสมที่สุด และสถานการณ์การใช้งานสารดูดความชื้นภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงที่กำหนด การทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิจะทำกับผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อดั้งเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การทดสอบในห้องควบคุมสภาพอากาศไม่ขึ้นกับความผันผวนตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศ และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบภาคสนามกับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในมหาสมุทร

การทดสอบภาคสนาม

การทดสอบภาคสนามดำเนินการเหมือนการขนส่งทางทะเลแบบเรียลไทม์ด้วยอุปกรณ์ทดสอบที่ติดตั้งภายในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และทั่วทั้งพื้นที่เปิดโล่งของตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และส่งผลให้เกิดจุดน้ำค้างวิกฤตระหว่างการขนส่ง สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความชื้น ระหว่างสินค้าที่ไม่มีการป้องกันและสินค้าที่ป้องกันโดยการใช้สารดูดความชื้น รวมทั้งเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับของสารดูดความชื้นชนิดต่างๆ

ตามหลักการแล้ว การทดสอบภาคสนามควรดำเนินการซ้ำๆ ในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกัน โดยมีเงื่อนไขการทดสอบแบบคงที่ ต้องสังเกตว่าผลการทดสอบภายใต้เงื่อนไขการทดสอบภาคสนามนั้นไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับการทดสอบในห้องควบคุมสภาพอากาศ เนื่องจากเงื่อนไขการขนส่งที่ส่งผลต่อระดับความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละตู้คอนเทนเนอร์ทดสอบและขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพอากาศ เส้นทางการเดินทาง เวลาการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ ตำแหน่งตู้สินค้าบนเรือ และระหว่างการขนถ่ายสินค้า ตลอดจนสินค้าที่บรรทุกร่วมสำหรับการขนส่งแบบ LCL

การฝึกอบรมและสัมมนา

กิจกรรมการฝึกอบรมและการสัมมนาของบริษัท ซูเปอร์ดราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงกับพนักงานทุกคนในทุกระดับ โดยระบุความเสี่ยงในสถานที่ทำงานและเน้นแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความชื้นที่แหล่งที่มา

โปรแกรมการสัมมนาของเราประกอบด้วยกิจกรรแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรและแบบมาตรฐานหรือแบบกําหนดเองเกี่ยวกับความเสี่ยงจากความเสียหายจากความชื้นและวิธีลดความเสี่ยงเหล่านั้นที่ต้นทางและระหว่างการขนส่ง

โปรแกรมการฝึกอบรมของเรามุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่ผ่านโปรแกรมการตรวจสอบโรงงานของซูเปอร์ดรายแล้ว ให้มีการฝึกอบรมเฉพาะเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความเสียหายจากความชื้นสำหรับพนักงานทุกคนที่จัดการกับจุดควบคุมวิกฤติเฉพาะ ซึ่งตรวจพบว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในระหว่างการประเมินผลการตรวจสอบ