Produkter och Tjänster

SD+

För- och eftermarknadsservice

Användning av torkmedel i containrar och/eller lådor är ett steg i en helhetsbedömning av riskerna för fuktskador. Med SD+ erbjuder SUPER DRY skräddarsydda tjänster för att fastställa riskerna för fuktskador vid källan, tillhandahålla optimerade lösningar för att förebygga fuktskador och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet.

SD+ är ett paket av tjänster som är tillgängliga som helhet eller som kan väljas individuellt, beroende på kundens behov.

Fabriksinspektioner

Containerinspektionen är en utbildningslektion för lastningspersonalen på fabriken för att öka medvetenheten om de kritiska kontrollpunkterna i en sjöcontainer som ska kontrolleras innan containern tas emot och används. Denna containerinspektion kan kombineras med fabriksinspektion eller som en septarat tjänst. De tekniska och hygieniska förhållandena hos en sjöcontainer som tillhandahålls för lastning har ett kritiskt inflytande på riskerna för fuktskador under sjötransport och lagring.

Utbildningen inkluderar också en övningslektion i installation av torkmedel i containern i enlighet med fabrikens/avlastarens lastningsmönster.

INSPEKTION AV CONTAINRAR

Containerinspektionen, som kan kombineras med fabriksinspektionen eller som en separat tjänst, är en utbildningslektion för lastningspersonalen på fabriken för att öka medvetenheten om de kritiska kontrollpunkterna i en sjöcontainer som ska kontrolleras innan containern tas emot och används. De tekniska och hygieniska förhållandena i en sjöcontainer som tillhandahålls för lastning har ett avgörande inflytande på riskerna för fuktskador under sjötransport och lagring.

Utbildningen omfattar även en övningslektion om installation av torkmedel i containern i enlighet med fabrikens/avlastarens lastningsmönster.

TEST I KLIMATKAMMARE

Super Dry använder klimatkammare för att simulera hur produkter och förpackningar påverkas av varierande miljöförhållanden under sjötransporter. Klimatkammartesterna gör det möjligt att utveckla optimerade lösningar för produkt- och lastförpackningar och scenarier för torkmedel under definierade riskscenarier. Klimatkammartesten görs med endast en liten mängd originalförpackade produkter. Klimatkammartesten är oberoende av säsongs- eller väderrelaterade fluktuationer och ger mer exakta resultat jämfört med fälttesten av sjöcontainerförsändelser.

Fälttest

Fälttester uförs i realtids i sjötransporter med testutrustning installerad i produktförpackning och i hela det öppna containerutrymmet för att mäta temperatur, relativ fuktighet och den kritiska daggpunkt som uppstår under transporten. De kan användas för att jämföra riskerna för fuktskador mellan oskyddad last och last som skyddas med hjälp av torkmedel samt för att jämföra olika torkmedels absorptionsförmåga.

I idealfallet bör fälttester utföras upprepade gånger under olika årstider med i övrigt statiska testförhållanden. Det bör noteras att testresultaten från fältförsöken inte är exakta jämfört med tester i klimatkammare, eftersom transportförhållandena som påverkar fuktighetsnivåerna inuti containrarna varierar med varje testcontainer och är beroende av säsong, väder, resans rutt, containers omlastningstid, containerns position på fartyget och under omlastning samt samlastad last för LCL-transporter.

UTBILDNING & SEMINARIER

Super Drys utbildningar och seminarier syftar till att öka riskmedvetenheten hos alla anställda på alla nivåer, genom att identifiera risker på plats och lyfta fram lösningar för att minimera risken för fuktskador vid källan.

Vårt seminarieprogram omfattar standardiserade eller skräddarsydda inhouse- och webinarbaserade kunskapsutbyten om risker för fuktskador och hur man minimerar dessa risker vid källan och under transporter.

Super Dry’s utbildningsprogram riktar sig till kunder som har genomgått Super Dry’s program för fabriksinspektion. Det ger skräddarsydd utbildning om hur man undviker risker för fuktskador för alla anställda som hanterar en specifik kritisk kontrollpunkt, som har identifierats som en högriskaktivitet vid bedömningen av inspektionsresultatet.