Kunskapscenter

FUKTSKADOR

Fuktskador är en riskfaktor i alla leveranskedjor. Den orsakas av för mycket fukt i produktförpackningar och transportenheter.

Okontrollerad fukt är en destruktiv kraft under transport och lagring och leder till följande

  • MÖGEL
  • KORROSION
  • DEFORMERING AV FÖRPACKNINGEN
  • FÖRSÄMRING OCH FEL PÅ PRODUKTEN
  • FÄRGNING OCH MISSFÄRGNING
  • KLUMPENBILDNING
  • DÅLIG LUKT

Mögel spelar en viktig roll i nedbrytningen av organiskt material i naturen. Mögelsporer finns ofta i luften och i damm. Mögel behöver två grundläggande förutsättningar för optimal tillväxt: fukt och näringsämnen.

Korrosion kan orsaka strukturella skador på en produkt, men även mild korrosion påverkar produktens kommersiella värde. Vatten är den vanligaste katalysatorn för korrosion.

Deformation, produktförsämring och funktionsfel eller elektriska fel på material, produkter eller förpackningar. Överdriven fukt orsakar förlust av hållfasthet, skevhet eller fläckar och kan leda till att komponenter inte fungerar som de ska. Missfärgning och lukt påverkar varornas marknadsvärde och kräver en kostsam borttagning vid mottagandet av försändelsen.

FUKTKONTROLL ÄR DEN MEST EFFEKTIVA ÅTGÄRDEN FÖR ATT FÖREBYGGA SKADOR.

Varor som transporteras i sjöcontainrar är särskilt utsatta eftersom containrar erbjuder ett idealiskt mikroklimat som ökar risken för fuktskador. Under en sjötransport varierar temperaturen i containern kraftigt. En temperatursänkning leder till kondensation av vatten, eftersom kall luft lagrar mindre vatten än varm luft.

När containern utsätts för temperaturer under daggpunkten, kondenserar fukt från omgivande luft, vilket främst är synligt på taket och väggarna i containern. Dessa vattendroppar kan droppa ner på lasten, en process kallas som containerregn. Kondens kan också uppstå inom förpackningen av varorna, vilket är känt som lastsvett.

Dessa upprepande processer under transport ökar risken för fuktskador, såsom mögeltillväxt, korrosion, deformation, funktionsfel eller lukt.