FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR

SOCIALT ANSVAR

Som ledande leverantör av lösningar för att förebygga fuktskador är företagets sociala ansvar en integrerad del av vår affärsstrategi.

Vi arbetar på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt etiskt sätt samtidigt som vi balanserar våra interna och externa intresenters intressen.

VISION, UPPDRAG & VÄRDERINGAR

Vår vision och våra värderingar anger vår kärnfilosofi, våra principer och ideal när vi uppfyller vårt syfte.

Vision: Att bli erkänd som en etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfull leverantör av lösningar för att förebygga fuktskador.

Uppdrag: Vi stöder företag genom att skydda gods från fuktskador under sjötransporter och lagring. Bevara värde och förebygga ekonomiska förluster.

Värderingar: Utmärkta produkter och tjänster, ömsesidig respekt, ärlighet, smidighet, efterlevnad, respektera miljön.

I linje med vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar handlar företagsansvar om att bedriva en samvetsgrann verksamhet, använda naturresurser effektivt i alla delar av vår verksamhet och bidra positivt till utvecklingen av vårt samhälle.

Vi har åtagit oss att upprätthålla principerna för socialt ansvarstagande, nämligen ansvarighet, öppenhet, etiskt beteende, respekt för intressenternas intressen, respekt för rättsstatsprincipen, respekt för internationella beteendenormer och respekt för mänskliga rättigheter. Och vi förväntar oss detsamma av våra affärspartner i vår leveranskedja.

Inom vår inflytelsesfär upprätthåller vi ett icke-diskriminerande beteende gentemot alla intressenter och deltar inte i tvångsarbete eller barnarbete. Vi stöder rättvis konkurrenspraxis och åtgärder mot korruption, respekterar medborgerliga och politiska rättigheter och iakttar lagstiftning om arbete, hälsa och säkerhet i varje jurisdiktion där vi är reprecenterade.