FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR

Miljöansvar

Genom att införa ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem 2012 fastställde vi en ram inom vilken vi utvecklar våra standarder för att övervaka miljöpåverkan från våra affärsprocesser och definierar våra miljömål.

Vi utvärderar ständigt våra processer för att undvika, minska och mildra miljörisker och miljöpåverkan i samband med vår verksamhet och för att kontinuerligt förbättra miljöprestanda.

Våra mål

Vi,

  • Se till att verksamheten vid alla affärs- och funktionella enheter följer relevant miljölagstiftning och obligatoriska standarder;
  • Utveckla och främja produkter och tjänster som är energieffektiva och miljövänliga och som kan återanvändas, återvinnas eller avyttras på ett säkert sätt;
  • Identifiera och minska energiförbrukningen samt direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser genom att optimera tillverkningsutrustningen, förbättra produktutvecklingen och serviceverksamheten samt genomföra lämpliga åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck;
  • Minimera avfallet genom att tillämpa avfallshanteringshierarkin (undvikande vid källan, återanvändning, återvinning och upparbetning, korrekt avfallshantering och ansvarsfull avfallshantering) i hela vår verksamhet;